MEESKONNAJUHI ARENGUPROGRAMM
Juhtimiskoolitus meeskonnajuhtimise töövahendite õppimiseks (2+2+2+1 päeva)

Õpingute kogukestus on 72 tundi (auditoorne õppetöö 56 tundi)

Sihtgrupp: 
Meeskonna- ja grupijuhid ning gruppides inimeste arendajad (nt koolitajad, coach’id jne)  

Arenguprogrammi eesmärk on õpetada kollektiivse intelligentsuse käivitamist ja äratamist erinevates gruppides ja meeskondades.

Õpiväljundid 
Osalejad teavad vastuseid järgmistele küsimustele:
 • Mis seisus grupp praegu on?
 • Kuidas luua ühtne kontekst ja raam tegutsemiseks?
 • Kuidas luua grupis ühtsust? 
 • Kuidas suurendada igaühe vastutust?
 • Kuidas arvestada ja kasutada seda, mis on grupis varjatud?
 • Kuidas töötada erimeelsuste ja vastuoludega?
 • Kuidas tagada grupi pidev areng? 
Osalejad omandavad töövahendid kollektiivse intelligentsuse käivitamiseks.


I moodul (2 päeva):

Esimene päev:
Mis seisus grupp praegu on? Väga tihti puudub grupis ühtne arusaam hetkeolukorrast – selle loomiseks on vaja psühholoogilist paindlikkust, et tõsta teadlikkust enda ja ümbritseva toimimisest.

Peamised teemad:
 • Mis on grupp ja mis on meeskond?
 • Mis on meeskonna tunnused?
 • Kollektiivse intelligentsuse eeldused ja ennastjuhtiva meeskonna alused
 • Meeskonna „diagnoosimise“ vahendid 
 • Võimalused ühise reaalsustaju suurendamiseks 
Töövahendid:  tulemusliku meekonna 7 komponenti, meeskonna diagnostika küsimustik jt.

Teine päev:
Kuidas luua ühtne kontekst ja raam tegutsemiseks? Efektiivseks koostegutsemiseks on vaja nii turvalisust ja usaldust kui ka vabadust ja spontaansust.

Peamised teemad:
 • Gruppe ja meeskondi toetavad ja takistavad kultuuri komponendid, sh juhtimisstiil 
 • Reaalsusprintsiip ja selle eristamine fantaasiatest
 • Grupis usalduse ja avatud õhkkonna loomine ning hoidmine
 • Spontaansuse äratamine ja seda takistavad tegurid nii iga grupiliikme kui kogu grupi vaates 
Töövahendid:  koostöökokkulepete kontrollleht, meeskondlikud interaktsioonimudelid, st gruppi tagasi toomise reeglid, kommunikatsioonimudelite kontroll jt.


II moodul (2 päeva)

Esimene päev:
Kuidas luua grupis ühtsust? Ühtsuse aluseks on lisaks ühisele eesmärgile ka vastastikune seotus ja selged suhted.

Peamised teemad:
 • Grupiprotsess, sh grupi arengutakistused ja juhi ülesanded
 • Kuidas jõuda koos ühistest eesmärkidest individuaalsete tegevusteni? 
 • Grupikogunemiste, sh koosolekute, läbiviimine ja juhtimine
 • Meeskonna arendamise tüüpvead
 • Sotsiomeetria – teadus grupisuhetest. Kuidas grupijuht saab läbi teadliku sotsiomeetria gruppi mõjutada? 
Töövahendid:  grupiprotsessi analüüsi küsimustik, grupikogunemiste ja koosolekute läbiviimise kontrollküsimustik, individuaalse tegevusplaani koostamise tööleht jt.

Teine päev:
Kuidas suurendada igaühe vastutust? Psühholoogilise vastutuse võtmiseks peab igaüks saama panustada vastavalt oma parimale võimekusele ning selle aluseks on andmise-saamise tasakaal, sh avatud tagasiside.

Peamised teemad:
 • Efektiivsed ja ebaefektiivsed protseduurid grupis
 • Funktsionaalsed ja psühholoogilised rollid
 • Tagasisidestamine
 • Töövahendid vastutuse jaotuse selgitamiseks ja ala- ning ülefunktsioneeriva impulsi ohjeldamiseks 
Töövahendid:  protseduuride hindamise küsimustik, arendava tagasiside mudel, turvalise dialoogi mudel grupis jt.


III moodul (2 päeva)

Esimene päev:
Kuidas arvestada ja kasutada seda, mis on grupis varjatud? Igas grupis on lisaks nähtavale ja väljendatule ka mingi osa, mis on varjatud ja mitteväljendatud. Iga targa grupijuhi ülesandeks on töötada ka grupi mitteteadvustatud ressurssidega.

Peamised teemad:
 • Tegevuslik sotsiomeetria – suhete nähtavale toomine võimaldab gruppi muuta
 • Mitteteadliku märkamine ja teadvustamine
 • Emotsioonide juhtimine grupis
 • Meeskonnajuhi toimetulekuviisid iseenda emotsioonidega 
Töövahendid:  H.E.A.R. mudel, R.A.V.E mudel, meeskondliku vahendamise ja lepitamise protsessimudel jt.

Teine päev:
Kuidas töötada erimeelsuste ja vastuoludega? Üheks raskeimaks õppetunniks on teadvustamine, et see kui minul on õigus, ei tähenda, et teine eksib. Parimal juhul arvestavad targad grupid paljude võimalike vaatenurkadega.

Peamised teemad:
 • Kuidas paistab reaalsus teistes rollides?
 • Konflikti anatoomia: konflikti liigid ja staadiumid
 • Kaks kalduvust konfliktis: peale-käija ja eemale-tõmbuja 
 • Kuidas ehitada tõelisi kohtumisi?
 • Konflikti vahendamine
 • Tunnetekeskne lähenemine ja negatiivse tsükli katkestamine
Töövahendid:  konflikti lahendamise 6-astmeline mudel, käitumisvastuolude lahendamine dialoogi soodustamise kaudu, parima alternatiivi leidmine olemasolevale situatsioonile kui lahendamine on võimatu, suhtlemise arendamise 8-mudel jt.

IV moodul (1 päev)

Kuidas tagada grupi pidev areng? Paljud grupid suudavad üksikute väljakutsete puhul ennast mobiliseerida, konkurentsieelise ja osalejate pikaajalise pühendumise tagab aga jätkuv areng.

Peamised teemad:
 • Pideva arengu juurutamine grupi protseduuridesse
 • Grupijuhi enesejuhtimine ja -areng 
 • Küpse grupi/meekonna juhtimise väljakutsed
Töövahendid:  POOGI meeskonnale, meeskonnajuhi eneseanalüüsimudel jt.


Arenguprogramm tervikuna toimub kogemusõppe vormis, kus kasutatakse kaasaegseid tegevuslikke täiskasvanuõppe meetodeid:
 • lühiloengud ja töö infomaterjalidega
 • grupiarutelud
 • simulatsioonid ja praktilised harjutused
 • sotsiomeetrilised harjutused  
 • eneseanalüüs ja refleksiooni 
 • töö kirjandusega
Osalejad saavad infomaterjalid (isiklikud töövihikud koolitusel), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja töövahendite kirjeldusi.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 44 tunni ulatuses auditoorses töös.

 Täpsustava info ja koolituse hinnapakkumise saamiseks kirjuta meile: info@changeconsulting.ee


Õppekava PDF