ENDEL HANGO on  diplomeeritud coach
7. tase (ESCÜ kvaliteedistandard)
E-mail:  endel@changeconsulting.ee     
 Telefon: (+372) 501 2435

Coaching

____________

Coaching on kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostöö, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igale inimesele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber. 
____________Coachingu eesmärke:

Võimalikud eesmärgid on seotud ametialase isiksusliku arenguga ning lepitakse kokku iga kliendiga personaalselt:

 • aidata leida motivatsiooni ja uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades
 • aidata vabaneda kogunenud pingetest
 • aidata teadvustada oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid ning põhjusi
 • aidata leida oma piiranguid ja kavandada viise nende ületamiseks
 • aidata muudatusi elutervelt juhtida
 • aidata inimesel oma ressursse kõige efektiivsemal ja parimal viisil kasutama õppida
 • aidata suurendada meeskonna ühtsust, vastastikust toetust ja võtmetegevuste tegemise tõenäosust 


Coachingu tulemusel inimene:
 • on heas töötegemise vormis ning teeb enda tööd tulemuslikumalt
 • kasutab enda oskuseid teadlikumalt ja efektiivsemalt
 • analüüsivad osalejad süstemaatiliselt oma tööalast käitumist ja leiavad kohaseid toimimisviise väljakutsuvamates olukordades


Professionaalne coach:
Coach on eriväljaõppega spetsialist, kelle haridus, kogemused, tase vastavad ESCÜ, ICF, EMCC või sarnase ühenduse poolt määratletud (rahvusvahelistele) standartitele.

Professionaalset coachi kasutavad enamasti nii äri – kui ka avaliku sektori juhid, eksperdid ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele.

Coach aitab juhtidel paremini toime tulla inimeste ja protsesside juhtimisega ja ekspertidel panustada enda töösse parimal võimalikul viisil, aitab süstemaatiliselt analüüsida oma tööalast käitumist ja leida kohaseid toimimisviise väljakutsuvamates olukordades.Coaching võib olla:
 • teemakeskne - keskendub teemaga seotud hoiakute, teadmiste ja käitumise arendamisele
 • juhtumikeskne - keskendub konkreetsete tööalaste juhtumite lahendamisele ning lahendustest õppetundide sõnastamisele

Coach toetab klienti kliendi eesmärkide saavutamisel, oskuste, võimete ja isiksuse arendamisel just tema vajadustele vastaval viisil.

Coaching võib toimuda individuaalselt kui ka grupis/meeskonnas.


Coachingu maht:
Soovitav individuaalse coachingu maht ühe kliendiga individuaalsessioonide vormis on 6-10 korda (korraga 1,5 h)
Soovitav meeskonnacoachingu maht ühele meeskonnale on alates 4-6 korda (korraga 3 h)


____________

CC coachingu kliente:
____________Supervisioon
____________

Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Supervisiooni eesmärgiks on hoida inimesi heas töötegemise vormis ning tagada töö kvaliteeti. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor.
____________

Supervisiooniteenust kasutavad peamiselt juhid ja spetsialistid, kes töötavad inimestega, sh sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholoogid ja trapeudid, nõustajad, tegevusjuhendajad, politseinikud, coachid.

Supervisiooni eesmärke:
Võimalikud eesmärgid on seotud ametialase isiksusliku arenguga ning lepitakse kokku iga kliendiga personaalselt:
 • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis

  • töötaja vaimne tervis, sh läbipõlemise ennetamine

  • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine

  • aidata vabaneda kogunenud pingetest

  • professionaalse identiteedi kujundamine

  • elukestva õppimise toetamine


  Supervisiooni tulemusel:
 • analüüsivad osalejad süstemaatiliselt oma tööalast käitumist ja leiavad kohaseid toimimisviise väljakutsuvamates olukordades

 • on inimesed heas töötegemise vormis ning teevad kvaliteetset tööd

 • luuakse selgust ja leitakse lahendusi

 • toimub erialaste oskuste tõhusam kasutamine

 • taastub inimese töövõime ja kasvab töörõõm


 • Professionaalne superviisor:
  On vastava väljaõppe saanud spetsialist, kes on kompetentne juhtima supervisiooni protsessi, mis toetab klienti tema seatud eesmärgi saavutamisel. Superviisor  toetab klienti kliendi eesmärkide saavutamisel, oskuste, võimete ja isiksuse arendamisel just tema vajadustele vastaval viisil.
  Supervisioon võib olla:
  • teemakeskne supervisioon, mis keskendub teemaga seotud hoiakute, teadmiste ja käitumise arendamisele

  • juhtumikeskne supervisioon, mis keskendub konkreetsete tööalaste juhtumite lahendamisele ning lahendustest õppetundide sõnastamisele


  Supervisioon võib toimuda individuaalselt kui ka grupis/meeskonnas. Organisatsiooni supervisiooni puhul töötatakse organisatsiooni võtmeisikutega.
  Supervisiooni maht:
  Soovitav individuaalse supervisiooni maht ühe kliendiga individuaalsessioonide vormis on 6-8 korda (korraga 1,5 h)
  Soovitav meeskonnasupervisiooni maht ühele meeskonnale on alates 4-6 korda (korraga min 2 h)

  ____________

  CC supervisioonide kliente:
  ____________