"LOOVA JUHTIMISE" ARENGUPROGRAMM
Arenguprogramm kogenud juhtidele (2+1+1 päeva)

Õpingute kogukestus on 40 tundi (auditoorne õppetöö 32 tundi)

Sihtgrupp: 
Kogenud juhid ja tippspetsialistid, kes otsivad värskust ja uusi viise, et väljakutsetega jätkuvalt toime tulla.

Arenguprogrammi eesmärk on arendada osalejate Loovat Geeniust – selleks tuleb mitmed varem õpitud asjad nö kustutada ning kompetentseks tegevuseks kindlasti midagi ka juurde õppida. „Loova juhtimise“ arenguprogrammis saab arendada enda loovuse komponente ehk praktilist intelligentsust ning õppida selle rakendamist juhtimises, seeläbi suureneb juhtimise tulemuslikkus.

Õpiväljundid: 
 • Osalejad oskavad äratada Loova Geeniuse, areneb isiklik loovus ja spontaansus
 • Osalejate praktiline intelligentsus areneb, sh probleeme ennetada ja lahendada 
 • Osalejad omandavad oskused, millega kolleegide ja alluvate loovust käivitada  
 • Osalejad omandavad peamised organisatsioonis loovuse arendamiseks vajalikud töövahendid

Arenguprogrammi teemad on jagatud kolmeks juhtimise ulatuse alusel.

Juhi enesejuhtimine: 
 • Spontaansus ja loovus 
 • Suhtemustrid ja põhikonflikt (CCRT - Core Conflictual relationship Theme) 
 • Juhtimise „piirid“ 
 • Enese seisundite juhtimine 

Meeskonna juhtimine:
 • Vaba ja tulemuslik suhtlemine
 • Meeskondliku loovuse ja spontaansuse käivitamine
 • Innovatsiooni alused
Organisatsiooni juhtimine:
 • Muudatuste juhtimise psühholoogia
 • Vajaduspõhine arendamine

I moodul (1. ja 2. päev)
Iga lugu ja iga tee algab iseendast – sellest, mida ma endast arvan ja kuidas ma sellesse suhtun. Iga alguse juures on ka siht, eesmärk. Teekaartiks on rollid ehk millistes situatsioonides ja milliste partneritega ma soovin rahuldustpakkuvamalt või tulemuslikumalt toime tulla ning loo käivitajaks on konflikt – mis sunnib mind kodust lahkuma.

Teekonnal toimetulekuks on vaja omandada erinevaid vilumusi – loova juhtumise kontekstis on nendeks tööriistad, mis aitavad innovatsiooni käivitada ning end piiravatest mõttemustritest vabastada. Igas loos on väga oluline ka antagonist – vaenlane, vastane, kes takistab ja samas annab ka energiat – sisemiste rännakute puhul on selleks peategelane ise või osa temast. Enda sisemiste konfliktsete mustrite tundmine aitab juhil tulevikus oma „tüüpilisi lõkse“ vältida.  

Teekonna alguses kogub iga kangelane ka enda ümber rühma kaasteelisi. Koolituse lõpuks saavad juhid tööriistad alluvate loovuse käivitamiseks ning seavad selge sihi, kui kaugele enne järgmist koolitust jõutakse.

Siis kohtutakse reaalsusega.

II moodul (3. päev)
Esimesel reaalsel kohtumisel ilmneb nõrkus – millega ei ole kangelane arvestanud, mis takistab edu lõplikult saavutamast. Muudatuse defineerimine on algus, edasi on vaja leida viis selle elluviimiseks. Loova juhtimise teel on muudatuste psühholoogia ning organisatsiooniliste muudatuse elluviimise dünaamika tundmine oluliseks nõiduse elemendiks.

Nõiakunsti täielikuks omandamiseks ja teekonna lõplikuks kindlustamiseks on nüüd-juba-enesekindlal-ja-lootusrikkal peategelasel vaja silmitsi seista mineviku varjudega (ka tabude ja traditsioonidega organisatsioonis, meeskonnas), et saavutada täielik iseseisvus.

III moodul (4. päev)
Iga loo ja teekonna lõpus tehakse kokkuvõtteid ja vaadatakse üle, kas saavutatu on kooskõlas algsete sihtidega. Enamasti on kangelane saanud rohkem, jõudnud hoopis mujale – nii on ka enesearendamisel tavaline, et uute horisontide avanedes ilmnevad ka järgmised takistused.

Jätkuvalt iseseisvaks loovaks juhtimiseks on vajalik oskus ennast ja teisi viia seisundisse, kus ikka ja jälle asutakse teele, ületatakse võimatuna-näivaid takistusi ning naastes ollakse veel vormis, et järgmisel tööpäeval võtta ette järgmine mägi.

Samuti väärib iga lugu fikseerimist ja kogetud õppetundide esiletõstmist. Sellekski on omad nipid.
 
Kursus toimub kogemusõppe vormis, kus kasutatakse kaasaegseid tegevuslikke täiskasvanuõppe meetodeid:
 • lühiloengud ja töö infomaterjalidega
 • grupiarutelud
 • simulatsioonid ja praktilised harjutused
 • sotsiomeetrilised harjutused  
 • eneseanalüüs ja refleksiooni 
 • töö kirjandusega 
Osalejad saavad infomaterjalid (isiklikud töövihikud koolitusel), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja töövahendite kirjeldusi. 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 28 tunni ulatuses auditoorses töös.


 Täpsustava info ja koolituse hinnapakkumise saamiseks kirjuta meile: info@changeconsulting.ee


Õppekava PDF