LOOV MEESKONNACOACHING
Koostöökoolitus meeskondadele (2 + 1 päeva)

Õpingute kogukestus on 30 tundi (auditoorne õppetöö 24 tundi)

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud meeskondadele, kes soovivad arendada koostööst tulenevat tulemuslikkust ja suurendada rahulolu.

Koolituse eesmärgiks on parandada meeskonna tulemuslikkust ning arendada omavahelisi suhteid, sh luua suhtlemise „hea tava“.

Õpiväljundid: 
 • Meeskonnaliikmed teavad kollektiivse intelligentsuse komponente ja oskavad neid oma igapäevases töös ära tunda
 • Meeskond on teadlik enda ressurssidest ning korduvatest „vigadest“ 
 • Pareneb kommunikatsioon ja seeläbi meeskonna tulemuslikkus
 • Suureneb meeskonnaliikmete pühendumine ja rahulolu.
Põhisessioonil uuritakse tegevuslikult koos meeskonnaga kollektiivse intelligentsuse kolme põhistruktuuri:  
 • Protsessid 
 • Kultuur 
 • Suhted 
Praktiliste tegevuste käigus eesmärgistatakse ühine õppe- ja arendusprotsess. Meeskonna arengueesmärkidest tulenevalt viiakse läbi tegevusi, mis tugevdavad kollektiivse intelligentsuse erinevaid komponente. Tegeletakse järgmiste küsimustega:
 • Millised meeskonnaliikmete hoiakud soodustavad/takistavad?
 • Millistes tegevustes meeskond õnnestub/ebaõnnestub?
 • Millised on rollid meeskonnas ja vastastikused ootused?
 • Kuidas toimib juhtimine ja kommunikatsioon?
Põhisessiooni lõpuks jõutakse kokkulepete ja/või tegevuskavani.

Jätkusessioonil tehakse kokkuvõte vahepealsest perioodist (eesmärgistatud tegevuste ja kokkulepete alusel), analüüsitakse tulemusi ning luuakse täiendatud tegevusplaan (või kokkulepped).

Loova meeskonnacoachingu käigus õpib meeskond eneserefleksiooni protsessi ja regulaarset enesetäiendamist ise läbi viima.

Koolitus toimub kogemusõppe vormis, kus kasutatakse kaasaegseid tegevuslikke täiskasvanuõppe meetodeid:
 • lühiloengud ja töö infomaterjalidega
 • grupiarutelud
 • simulatsioonid ja praktilised harjutused
 • sotsiomeetrilised harjutused  
 • eneseanalüüs ja refleksiooni
 • töö kirjandusega
Osalejad saavad infomaterjalid (isiklikud töövihikud koolitusel), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja töövahendite kirjeldusi. Koolituse eel saavad juhid eeltööna meeskonna diagnostika küsimustiku.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 20 tunni ulatuses auditoorses töös.


Täpsustava info ja koolituse hinnapakkumise saamiseks kirjuta meile: info@changeconsulting.ee

Õppekava PDF