Change Consulting OÜ õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused
____________1. TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.1 Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Õppija koolitusele vastuvõtmine:

 • Change Consulting OÜ avatud koolituste info on leitav meie FB-lehelt.
 • Koolitustele saab registreeruda kodulehe kontaktvormi kaudu või kirjutades e-mailile: info@changeconsulting.ee 
 • Vastus koos täiendava infoga saadetakse registreerujale e-kirja teel 2 tööpäeva jooksul peale registreerumisteate saamist.
 • Avatud koolituste puhul õppijaga koolituslepingut ei sõlmita.
 • Õppegrupi mittetäitumise korral on korraldajal õigus täienduskoolitus tühistada või edasi lükata. Grupp avatakse, kui on vähemalt 6 soovijat. Kõiki juba täienduskoolitusele registreerunud osalejaid teavitatakse koolituse ärajäämisest e-kirja teel hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist ja ette makstud koolitustasu tagastatakse kogu ulatuses.

Õppija arvatakse koolituselt välja:

 • Isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal, mis on saadetud aadressile info@changeconsulting.ee  hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist.   
 • Õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel.
 • Kui õppija ei saabu kokkulepitud päeval koolitusele.
 • Kui õppija saabub koolitusele ebaadekvaatses olekus.
 • Kui õppijal puuduvad veebikoolitusel osalemiseks vajalikud tehnilised vahendid.

Õpingute lõpetamiseks vajalikud tingimused: 

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava vähemalt 90% mahus.
 • Õpingute lõpetamist tõendab tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse, kui koolituse lõpetamiseks on sooritatud eksam, test või praktiline töö. Muudel juhtudel väljastatakse koolituse läbimist kinnitav tõend.

1.4 Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

Õppetasu maksmine:

 • Õppetasu suuruse kehtestab koolituse korraldaja vähemalt 30 päeva enne koolituse algust.
 • Peale registreerumist saadetakse õppijale e-kirja teel arve, mille õppija tasub ülekandega.
 • Õppetasu tuleb täies mahus tasuda hiljemalt 1 päev enne koolituse algust.
 • Lisaks õppemaksule tuleb õppijal arvestada isiklike transpordi ja vajadusel majutuskuludega. Õppevahendite olemasolu on korraldatud koolitaja poolt ning nende maksumus on arvestatud õppetasu sisse. Kohvipauside ja lõunasöögi info on toodud vastava koolituse eelinfos ning edastatakse õppijale enne koolituse algust e-kirja teel.

Õppetasust vabastamine ja õppetasu tagastamine

 • Õppetasust kedagi ei vabastata ning õppetoetust ei rakendata.
 • Õppetasu tagastatakse, kui õppija teavitab koolitusel mitteosalemisest rohkem kui 7 päeva enne koolituse algust e-kirja teel.
 • Koolituse poolelijätmisel õppijale õppetasu ei tagastata.
 • Koolituse katkestamisel ja/või koolitusest loobumisel vähem kui 7 päeva enne koolitust on korraldajal õigus nõuda koolituse eest tasumist 50% koolituse väärtusest.
 • Kui koolitus jäetakse ära koolitusasutuse poolt, tagastatakse õppetasu terves ulatuses.

1.3 Õppe korraldamiseks olulised tingimused

 • Koolitusasutuse ruumid asuvad Tartus, Aparaaditehases aadressil Kastani 42, II korrus. Koolitusruum TEGU.
 • Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele ja koolituse spetsiifikale. Koolitusvahendite olemasolu ja ruumi korrashoiu eest vastutab Change Consulting OÜ koolituste projektijuht.
 • Veebikoolitused korraldatakse veebikeskkonnas Zoom. Veebikeskkond on osalejatele tasuta kättesaadav.
 • Change Consulting OÜ korraldatavad koolitused on praktilised, kasutatakse aktiivõppe meetodeid ja ka videotagasisidega harjutusi.
 • Change Consulting OÜ korraldab juhtimise-, meeskonnatöö ja enesearengu teemalisi koolitusi. 
 • Koolituste õppetöö ja asjaajamise keel on eesti keel. Soovi ja vajaduse korral saab olla suhtluskeeleks ka inglise keel.
 • Õppijad kinnitavad enda osalemist koolitusel andes koolituse lõpus allkirja registreerimislehele. Veebikoolituse puhul kinnitab õppija koolitusel osalemist enda allkirjaga koolitust läbi viiv koolitaja.
 • Tunnistus või tõend antakse koolitaja poolt allkirjastatuna üle peale koolituse lõppu või saadetakse õppijale 3 tööpäeva jooksul digitaalsena e-kirjaga.
 • Meie poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.
 • Digitaalset infot ning tõendite ja tunnistuste faile säilitakse ainult Change Consulting OÜ töötajatele isikliku parooliga ligipääsetavates arvutites.  

Isikuandmete kogumine:

Kogume õppijate kohta isikuandmeid, mis on vajalikud tunnistuste või tõendite väljastamiseks ja tagame nende konfidentsiaalsuse. Change Consulting OÜ privaatsusreeglid.


2. ÕPPEKAVAD

Change Consulting OÜ koolituste õppekavad.

I MEESKONDADELE:
1. Meeskonna loomine õppekava
2. Muudatuste juhtimine õppekava
3. Loov meeskonnacoaching õppekava

II JUHTIDELE:

1. Ettevalmistav kursus juhtimiseks õppekava
2. Meeskonnajuhi arenguprogramm õppekava
3. Loova juhtimise arenguprogramm õppekava

III ENESEARENDAJALE
1. Koolitusprogramm "Mida ma tegelikult tahan?" õppekava
2. Koolitusprogramm "Kuidas saada, mida ma tahan?" õppekava
3. Koolitusprogramm "Kuidas konfliktis terveks jääda?" õppekava


3. KOOLITAJATE NIMED JA KVALIFIKATSIOON

Change Consulting OÜ koolitajad.

 

4. TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

4.1 Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

 • Õppekavad vastavad Eesti Vabariigis kehtivale täienduskoolituse standardile.
 • Õppekavasid ajakohastatakse jooksvalt ning vaadatakse põhjalikult üle üks kord aastas.
 • Õppekavad koostatakse võttes eeskujuks valdkonna parimaid praktikaid ja rakendades uusimat oskusteavet ning teadusuuringuid.

 

4.2 Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: 

 • Täiskasvanute koolitajad on pikaajalise praktilise kogemusega ning omavad õppekavale vastavat ettevalmistust.
 • Koolitajad osalevad regulaarselt supervisioonidel, täiendavad ennast täiendkoolitustel, osalevad konverentsidel nii osavõtjatena kui ise töötubasid läbi viies.

 

4.3 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: 

 • Koolitused korraldatakse tervisekaitse nõuetele ja koolituse spetsiifikale vastavas õpperuumis.
 • Õpperuumi korrashoiu ning vajalike koolitusvahendite olemasolu eest hoolitseb regulaarselt Change Consulting OÜ koolituste projektijuht. Ruum on varustatud ajakohase tehnikaga.

 

4.4 Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord: 

 • Õppijatele saadetakse nädal peale koolituse toimumist e-kirja teel tagasiside ankeet. Kogutud tagasisidet võetakse arvesse järgmiste koolituste ettevalmistamisel ning läbiviimisel.