PRIVAATSUSREEGLID JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 


Change Consulting OÜ on koolitus- ja konsultatsioonifirma, mis pakub juriidilistele-  ja eraisikutele koolitusi, konsultatsioone, coachingut ja supervisioone. Samuti toetame üksikkliente ja peresid, pakkudes pereteraapiat, paarisuhtenõustamist ning psühholoogilist nõustamist. Oma tegevuse käigus puutume kokku klientide isikuandmetega.

Meile on oluline anda oma klientidele kindlustunne, et nende kohta käivat teavet kogutakse ja kasutatakse ausalt, õigesti ja turvaliselt. Et anda ülevaade, kuidas me seda teeme, sõnastasime käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Privaatsusreeglites kirjeldame, milliseid isikuandmeid Change Consulting OÜ kogub ja töötleb. Sõnastame andmete kogumise alused ja eesmärgid, säilitamise põhimõtte ning toome välja, millised on klientide isikuandmete töötlemisega seotud õigused.
 

1. MILLISEID ANDMEID JA MILLISTEL ALUSTEL ME KOGUME?

Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogume üldjuhul järgmisi isikuandmeid:

KOOLITUS / KONSULTATSIOON /SUPERVISIOON / COACHING:
  •  osaleja nimi;
  •  isikukood;
  •  kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, aadress; vajame koolituse materjalide, korraldusliku  info ja arvete edastamiseks);

PERETERAAPIA / PAARISUHTENÕUSTAMINE / PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE:
  • osaleja nimi;
  • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, aadress; vajame korraldusliku info, lugemismaterjalide ja arve edastamiseks);

Change Consulting OÜ on esitanud majandustegevusteate täiendkoolituste läbiviimise kohta, seega oleme kohustatud täitma täiskasvanute koolituse seadust. Sellest tulenevalt vastavad meie tunnistused ja tõendid Täiendkoolituse standardile ja sisaldavad isiku nime ning isikukoodi (§ 3 lg 3 p 1).

Õigustatud huvist lähtuvalt võime juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada samalaadsete teenuste pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks. Kui klient siiski ei soovi meie pakkumisi, siis on võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Kui kasutaja kuulub Change Consulting OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest iga e-kirja lõpus oleva lingi kaudu. Samuti on erinevatest teadaannetest võimalik loobuda saates vastav soov vastuseks teile saadetud e-kirjale või kirjutades: info@changeconsulting.ee .


2. KUI KAUA ME ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Meie poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest.

Meie poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.


3. KUIDAS ME ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Change Consulting rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Meie töötajad kasutavad tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvat e-posti aadressi. Samuti on isikliku parooliga kaitstud kliendihaldustarkvara, raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada isikuandmeid.

Töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepingute vormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.


4. KELLEGA VÕIME ISIKUANDMEID JAGADA?

Change Consulting OÜ võib teha koostööd erinevate kolmandate isikutega ja meie volitatud andmetöötlejateks võivad olla teenusepakkujad erinevates valdkondades (nt tunnistuste trüki- ja raamatupidamisteenused). Isikuandmete töötlemine toimub teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja järgides minimaalsuse põhimõtet.

Seadusest tulenevalt on meil kohustus edastada isikuandmeid mitmetele riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet).

Maksu- ja Tolliametile edastame iga aasta füüsiliste isikute makstud koolitustasud, mille alusel on neil võimalik taotleda tulumaksutagastust. Rohkem infot EMTA kodulehel.

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad, siis võime maksjale edastada info koolitusel osalenu kohta. Näiteks on see vajalik Töötukassa poolt tellitavate koolituste puhul.

Isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber) jagame enda koolitajatega, kui see on vajalik koolituse läbiviimiseks. Koolitusel osalejate isikuandmeid (ainult nimi) jagame teiste samal koolitusel osalejatega, et anda neile võimalus enne koolituse algust saada ülevaade grupi koosseisust. Samuti võib olla isikuandmete kasutamine vajalik kuller- või postiteenuste osutamiseks meie klientidele.

TEIE ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED:
  • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
  • parandada või täiendada enda isikuandmeid;
  • kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
  • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
  • esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud.

Võimalike andmekaitsega seotud küsimuste korral, saate meile kirjutada: info@changeconsulting.ee