Meeskonna- ja grupijuhijuhi töövahendid  ehk  
„Kuidas gruppidest parim välja tuua?“

„Kui Jumal tuleks taas maa peale, siis teeks ta seda grupi kujul.“ J.L. Moreno

Registreeri siin

Paljude ettevõtmiste võtmeküsimuseks on, kas üks grupp õnnestub tööle rakendada nii, et üksteise potentsiaali kasutatakse maksimaalselt – et grupp oleks „targem“ kui üksikud liikmed eraldi. Meeskonnajuhil on siin tähtis osa. Tulemuslik meeskonnajuht teab vastuseid ning omab töövahendeid, et vastata 7 võtmeküsimusele, mis on aluseks kollektiivse intelligentsuse äratamisel:

 1. Mis seisus grupp praegu on?
 2. Kuidas luua ühtne kontekst ja raam tegutsemiseks?
 3. Kuidas luua grupis ühtsust?
 4. Kuidas suurendada igaühe vastutust?
 5. Kuidas arvestada ja kasutada seda, mis on grupis varjatud?
 6. Kuidas töötada erimeelsuste ja vastuoludega?
 7. Kuidas tagada grupi pidev areng?

Iga osaleja töötab koolitusel iseenda kui meeskonnajuhi arendamisega ja inspiratsiooniks ning eksperimendiks valib ta ühe oma juhitavatest meeskondadest või gruppidest, mida kasutab näidisgrupina praktilistes harjutustes.


I moodul (2 päeva)

Mis seisus grupp praegu on? Väga tihti puudub grupis ühtne arusaam hetkeolukorrast – selle loomiseks on vaja psühholoogilist paindlikkust, et tõsta teadlikkust enda ja ümbritseva toimimisest.

Koolituspäeva peamised teemad:

 • Mis on grupp ja mis on meeskond?
 • Mis on meeskonna tunnused?
 • Kollektiivse intelligentsuse eeldused ja ennastjuhtiva meekonna alused
 • Meeskonna „diagnoosimise“ vahendid
 • Võimalused ühise reaalsustaju suurendamiseks

Töövahendid: tulemusliku meekonna 7 komponenti, meeskonna diagnostika küsimustik jt.


Kuidas luua ühtne kontekst ja raam tegutsemiseks? Efektiivseks koostegutsemiseks on vaja nii turvalisust ja usaldust kui ka vabadust ja spontaansust.

Koolituspäeva peamised teemad:

 • Gruppe ja meeskondi toetavad ja takistavad kultuuri komponendid, sh juhtimisstiil
 • Reaalsusprintsiip ja selle eristamine fantaasiatest
 • Grupis usalduse ja avatud õhkkonna loomine ja hoidmine
 • Spontaansuse äratamine ja selle takistavad tegurid nii iga grupiliikme kui kogu grupi vaates

Töövahendid: koostöökokkulepete kontrolleht, meeskondlikud interaktsioonimudelid, st gruppi tagasi toomise reeglid, kommunikatsioonimudelite kontroll jt.


II moodul (2 päeva)

Kuidas luua grupis ühtsust? Ühtsuse aluseks on lisaks ühisele eesmärgile ka vastastikune seotus ja selged suhted.

Koolituspäeva peamised teemad:

 • Grupiprotsess, sh grupi arengutakistused ja juhi ülesanded
 • Kuidas jõuda koos ühistest eesmärkidest individuaalsete tegevusteni?
 • Grupikogunemiste, sh koosolekute, läbiviimine ja juhtimine
 • Meeskonna arendamise tüüpvead
 • Sotsiomeetria – teadus grupisuhetest, kuidas grupijuht saab läbi teadliku sotsiomeetria gruppi mõjutada

Töövahendid: grupiprotsessi analüüsi küsimustik, grupikogunemiste ja koosolekute läbiviimise kontrollküsimustik, individuaalse tegevusplaani koostamise tööleht jt.


Kuidas suurendada igaühe vastutust? Psühholoogilise vastutuse võtmiseks peab igaüks saama panustada vastavalt oma parimale võimekusele ning selle aluseks on andmise-saamise tasakaal, sh avatud tagasiside.

Koolituspäeva peamised teemad:

 • Efektiivsed ja ebaefektiivsed protseduurid grupis
 • Funktsionaalsed ja psühholoogilised rollid
 • Tagasisidestamine
 • Töövahendid vastutuse jaotuse selgitamiseks ja ala- ning ülefunktsioneeriva impulsi ohjeldamiseks

Töövahendid: protseduuride hindamise küsimustik, arendava tagasiside mudel, turvalise dialoogi mudel grupis jt.


III moodul (2 päeva)

Kuidas arvestada ja kasutada seda, mis on grupis varjatud? Igas grupis on lisaks nähtavale ja väljendatule ka mingi osa, mis on varjatud ja mitteväljendatud. Iga targa grupijuhi ülesandeks on töötada ka grupi mitteteadvustatud ressurssidega.

Koolituspäeva peamised teemad:

 • Tegevuslik sotsiomeetria – suhete nähtavale toomine võimaldab gruppi muuta
 • Mitteteadliku märkamine ja teadvustamine
 • Emotsioonide juhtimine grupis
 • Meeskonnajuhi toimetulekuviisid iseenda emotsioonidega

Töövahendid: H.E.A.R. mudel, R.A.V.E mudel, meeskondliku vahendamise ja lepitamise protsessimudel jt.


Kuidas töötada erimeelsuste ja vastuoludega? Üheks raskeimaks õppetunniks on teadvustamine, et see kui minul on õigus, ei tähenda, et teine eksib. Parimal juhul arvestavad targad grupid paljude võimalike vaatenurkadega.

Koolituspäeva peamised teemad:

 • Kuidas paistab reaalsus teistes rollides?
 • Konflikti anatoomia: konflikti liigid ja staadiumid
 • Kaks kalduvust konfliktis: peale-käija ja eemale-tõmbuja
 • Kuidas ehitada tõelisi kohtumisi?
 • Konflikti vahendamine
 • Tunnetekeskne lähenemine ja negatiivse tsükli katkestamine

Töövahendid: konflikti lahendamise 6-astmeline mudel, käitumisvastuolude lahendamine dialoogi soodustamise kaudu, parima alternatiivi leidmine olemasolevale situatsioonile kui lahendamine on võimatu, suhtlemise arendamise 8-mudel jt.


IV moodul (1 päev)

Kuidas tagada grupi pidev areng? Paljud grupid suudavad üksikute väljakutsete puhul ennast mobiliseerida, konkurentsieelise ja osalejate pikaajalise pühendumise tagab aga jätkuv areng.

Koolituspäeva peamised teemad:

 • Pideva arengu juurutamine grupi protseduuridesse
 • Grupijuhi enesejuhtimine ja -areng
 • Küpse grupi/meekonna juhtimise väljakutsed

Töövahendid: POOGI meeskonnale, meeskonnajuhi eneseanalüüsimudel, jt


Läbiviijad: Endel Hango ja Liis Aavaste-Hango.

Grupi suurus: kuni 14 osalejat.

Hind on 1470 EUR + km osaleja kohta (kokku 1764 EUR). Soodushind kolme ja rohkema osaleja puhul samast ettevõttest.

Täiendav info aadressilt: info@changeconsulting.ee

Koolitusele registreerumiseks täida vorm:
Email again: